Peter Chan

Peter Chan

香港科技大學數學系(榮譽)理學士

  • 擅長鼓勵和引導學生找出解題方法,提升其邏輯思維和解難能力
  • 多年中學教學經驗,熟悉香港中學數學課程
  • 要求學生先理解,後操練,循序漸進,教學有耐性